در روزهایی که مادر امام حسین (ع) چشم از دنیا می بندد و آسمان ها را در تسخیر کرامات خود قرار می دهد امام حسین کلات هم در داغ مادرش نشست تا خیمه ی سادات از این حیث در درد بی مادری همسان و شریک باشند.

روح شان شاد و یادشان گرامی باد


کلات سرزمین بر فراز منبع : کلات سرزمین بر فرازمادر امام حسین کلات هم رفت...
برچسب ها : حسین ,امام ,امام حسین ,حسین کلات ,مادر امام