یکی دو ماه می شود که دستگاه حفاری دائما تق و تق می کند و برای کندن زمین دائما تقلا می نماید. و حالا پس از این که 125 متر زمین را در هم کوبید و سوراخ کرد،سرانجام به آب خورد و ..

این چاه که در زمین آقای محمودی در پای تراز حفر شده حالا ارج و قرب صد چندانی برای کلات و کلاتی ها پیدا کرده است.این چاه تا 160 متر عمق خواهد داشت و در آنجا پس از استحصال آب قابل ملاحظه ای به شبکه ی آب روستا متصل و از آنجا به روستاهای بالا دست یعنی میمون و زو و .. شبکه خواهد شد.

مردم این روزهای خشک و بی باران را با شادی آب چاه به سر می کنند.


کلات سرزمین بر فراز منبع : کلات سرزمین بر فرازچاه به آب خورد
برچسب ها : زمین